Loading, please wait...

Адвокатска канцеларија

Карличић

Принципал      


Адвокат Миљкан Карличић

    Више    


Advokatska kancelarija Karličić


О НАМА     


Адвокатска канцеларија Карличић већ две деценије посвећено и успешно пружа правну помоћ клијентима, домаћим појединцима и иностраним држављанима и компанијама, у складу са највишим стандардима професионализма, савесности, поузданости, залагања и правног перфекционизма.


Примена модерног права у пракси намеће одреднице и видике које као канцеларија уочавамо кроз колегијалну повезаност са водећим правним стручњацима, академским правницима, практичарима, чланством у еминентним домаћим и међународним удружењима. Континуирано усавршавање на академском и практичном пољу, праћење и увид у актуелну литературу, публикације, презентације, актуелности, учествовање на националним и интернационалним значајним и релевантним догађајима и темама од значаја за струку и праксу наш су аксиом.


Адвокати канцеларије су најуже специјализовани за област кривичног права. Привредно и грађанско право су такође у стручном фокусу и опсегу канцеларије.

Адвокат Карличић Миљкан је субспецијалиста за пореско кривично право.


Правично и законито спровођење поступка је идеал кривичноправне заштите коме Канцеларија енергично, стално и посвећено тежи кроз одбране у кривичним поступцима.

Водећи се начелом о адвокатури као независној и самосталној служби пружања професионалне правне помоћи физичким и правним лицима, канцеларија у свом портфолију има врхунске стручњаке, стручне сараднике и саветнике - субспецијалисте у низу области права са признатим стручним и научним искуством и знањем, сертификованим на домаћим и међународним правним институцијама. Адвокати канцеларије такође заступају клијенте и у управним поступцима, управним споровима, арбитражним поступцима, поступцима пред Уставним судом и међународним судовима.

Послујемо стриктно у складу са Законом о адвокатури, Кодексом професионалне етике и Тарифом о наградама и накнадама за рад адвоката.

 

Криминал белих оковратника

Порески и привредни криминалитет, економско и финансијско право (white collar crime) су комплементарни и захтевају континуирано праћење трендова и широког дискурса бланкетних норми и наратива, чему смо посебно посвећени.


Адвокати канцеларије као пуномоћници заступају клијенте у грађанскоправним споровима: привредним, имовинскоправним, породичним, наследним, статусним, у поступцима правне заштите права личности и другим поступцима проистеклим из цивилноправних односа, као и поступцима извршења.

Заступање компанија, домаћих и страних привредних субјеката, промет некретнина, подношење представки, поступци пред међународним судовима, као и сачињавање, анализа и тумачење уговора су области у којима са нашим тимом партнера - експерата баштинимо најозбиљнија искуства.

Накнада штете и права интелектуалне својине су такође правна поља на којима пружамо правну помоћ.


ТИМ

Адвокат Миљкан Карличић

Адвокат Миљкан Карличић

Адвокат Александар Попивода

Адвокат Александар Попивода

адвокатски приправник Ања Авдаловић

Дипломирани правник Ања Авдаловић
  


Области

Кривично право


Привредни, финансијски и порески криминалитет.

Грађанско право


Својинскоправни односи на непокретностима, наследноправни и породичноправни односи, накнада штете и право интелектуалне својине.

Привредно и управно право


Пореска проблематика.


European Criminal Bar Association – ECBA

АУТОРСКИ ТЕКСТОВИ
Časopis-Tužilačka-reč

А П С Т Р А К Т

Порези су настали кад држава и право и у најширем смислу су синоними. Тешко је замислити успешну модерну државу засновану на владавини права, без ефикасног пореског система. Кривичноправна заштита од феномена неплаћања пореза као облика угрожавања друштва је присутна кроз целу правну историју. Свет је због информатичке револуције постао „глобално село“, подаци о обиму сиве економије и пореске утаје као њеног језгра су лако и брзо доступни, значај ове теме је јасан и актуелан што потврђују и предложене измене члана 229. Кривичног законика. Ноторно je да је утаја пореза ендемска појава у Србији, а ниво пореске дисциплине показатељ општег стања правне културе и морала.


Више...


Privredni-kriminalitet-i-poreska-utaja

А П С Т Р А К Т

Порез, држава, право и политика практично су синоними, постоје и настали су истовремено кад и држава. Држава без монетарног и фискалног система укључујући и систем јавних прихода, који су по правилу генерално идентификовани као порези, не постоји. Од кад постоји држава постоји и опструкција плаћања јавнопореских дажбина и сива економија. >Када је свет са информатичком револуцијом постао „глобално село“, у кратком периоду су често доступни подаци о обиму и размерама сиве економије и пореске утаје као глобалних феномена и њихове егзактне последице. Ускладу са тим значај ове теме је јасан, њена актуелност неспорна а поготово за српско друштво и државу.


Више...


Pravni zivot

А П С Т Р А К Т

Најважније људско право је право на живот. После права на живот најважније људско право је право на слободу. Под правом на слободу у кривичнопроцесном смислу се подразумева слобода кретања. У филозофији права под слободом се сматра лична слобода коју по Платону обезбеђује идеална држава осигуравајући највећу слободу за све грађане у којој свако ради оно у чему је најбољи. Могућност лишења слободе допуштена је само из разлога предвиђених законом. Забрана самовољног лишења слободе одавно представља међународни стандард људских права. Релевантни међународни документи о људским правима прокламују забрану самовољног лишења слободе, а допуштају могућност лишења слободе само из законом предвиђених разлога, или ризик самовољности и арбитрарности елиминишу таксативним набрајањем и предвиђањем случајева када је ускраћивање слободе могуће. Најзначајнији међународни документи који уређују, прокламују и штите право на слободу су: Међународни пакт о грађанским и политичким правима, Универзална декларација о људским правима (из 1948. године) и Европска конвенција о људским правима . Кључне речи: Слобода кретања; Право на слободу; Право на имунитет; Видови лишења слободе.


Више...


ИЗБОРНО ПРАВО И ДИЈАСПОРА

КОЈИ СУ РАЗЛОЗИ ШТО СРПСКИ ГРАЂАНИ ШИРОМ СВЕТА НЕ КОРИСТЕ СВОЈЕ ПРАВО ГЛАСА

Избори за посланике Народне Скупштине

Народни посланици Народне скупштине се тренутно бирају применом чистог пропорционалног изборног система, са гласањем за изборне листе. Од доношења тренутно важећег Закона о избору народних посланика 2000. године, Република Србија је једна изборна јединица. То практично значи да на целој територији Србије грађани бирају између истих изборних листа, да се број мандата свакој изборној листи додељује сразмерно броју укупно освојених гласова у целој земљи. Након измена Закона 2011. године, посланички мандати се додељују кандидатима са изборне листе редом којим су наведени на изборној листи. Предвиђено је да најмање трећина посланика буду женског пола.


Више...


Контакт

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА КАРЛИЧИЋ
Кнеза Милоша 90а (Skyline)
11000 Београд
+381 11 3288 087,
+381 65 3288 087

office@karlicic.rs
www.karlicic.rs
Adresa